dhcd2017

Kính gửi: Quý cổ đông,

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 148/NQ-HĐQT ngày 17/8/2020.

TẢI VỀ