dhcd2017

Kính gửi: Quý cổ đông

Ngày 31/8/2020, HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và môi trường Việt Nam – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 166/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Cương do chuyển công tác.

Tổng công ty trân trọng thông báo.

NGHỊ QUYẾT